top of page

Terms

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของผู้ให้บริการที่ให้บริการผ่านทาง https://clinic-planner.jeracloud.com นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการ

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางบริษัทละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและสร้างแบบฟอร์มยื่นเปิดคลินิก

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“เรา” หมายความถึง บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด

“เว็บไซต์” หมายความถึง jeracloud.com

2. การให้บริการ

  • 2.1 รูปแบบการให้บริการต่างๆนั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

  • 2.2 การให้บริการของ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

  • 2.3 บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเฉพาะท่าน และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

  • 2.4 ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบุคคลที่สามเป็นผู้ใช้งานในระบบ โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  • 2.5 บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

3. การสมัครใช้บริการ

  • 3.1 การสมัครใช้บริการ: การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้กรอกข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ทั้งนี้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่า

4.หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ

ท่านจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบของท่านไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้รหัสผ่านของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ไม่มีความรับผิดใดๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

  • 5.1 บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในเว็บไซต์

  • 5.2 ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ในบัญชีผู้ใช้งานของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด

  • 5.3 การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและแนวทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด โดยทางบริษัทมีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดีบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านบริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

6. ข้อจำกัดความรับผิด

แม้ บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ละมุนภัณฑ์ไอที จำกัด ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

bottom of page