top of page

Privacy

Privacy

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด (“ละมุนภัณฑ์ ไอที” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะดูแลให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านได้มอบให้แก่ละมุนภัณฑ์ ไอที

ละมุนภัณฑ์ ไอที ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับท่าน หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถือซึ่งดำเนินการโดยละมุนภัณฑ์ ไอที (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ไม่ว่าจะลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อตัวท่านเองในฐานะของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา”) หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในนามของนิติบุคคล (“ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล”) ซึ่งท่านเป็นผู้แทน เช่น ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลติดต่อ ลูกจ้าง ผู้แทนของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจ (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ” และผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้บริการ”)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ใช้บริการ และดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อที่ท่านจะเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของละมุนภัณฑ์ ไอที เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำจำกัดความ
ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น
“นิติบุคคลในต่างประเทศ” หมายถึง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมของละมุนภัณฑ์ ไอที ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย
“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
“ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ละมุนภัณฑ์ ไอที ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละมุนภัณฑ์ ไอที ประมวลผลได้แก่

1.png

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ละมุนภัณฑ์ ไอที ไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใด ๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและ/หรือกรุ๊ปเลือดของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ดังนั้น กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (ถ้ามี) ออกจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนที่จะส่งให้แก่ละมุนภัณฑ์ ไอที

สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล ละมุนภัณฑ์ ไอที อาจเก็บรวบรวมเอกสารบริษัทจากท่านหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่น หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ละมุนภัณฑ์ ไอที พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ละมุนภัณฑ์ ไอที และ/หรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ หากละมุนภัณฑ์ ไอที จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ละมุนภัณฑ์ ไอที อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
ละมุนภัณฑ์ ไอที เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของละมุนภัณฑ์ ไอที เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และละมุนภัณฑ์ ไอที จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2.png

ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ละมุนภัณฑ์ ไอที และ/หรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ หากละมุนภัณฑ์ ไอที จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ละมุนภัณฑ์ ไอที อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
ละมุนภัณฑ์ ไอที เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของละมุนภัณฑ์ ไอที เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และละมุนภัณฑ์ ไอที จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ละมุนภัณฑ์ ไอที อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้

 • (ก) ผู้ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้

 • (ข) หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 • (ค) นิติบุคคลในต่างประเทศ และ/หรือ

 • (ง) ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้สืบสิทธิของละมุนภัณฑ์ ไอที หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของละมุนภัณฑ์ ไอที (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร

โดยทั่วไปแล้ว ละมุนภัณฑ์ ไอที จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้

 • (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยชอบจากละมุนภัณฑ์ ไอที ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
 • (ข) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของละมุนภัณฑ์ ไอที โดยตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของละมุนภัณฑ์ ไอที ได้รับอนุญาตโดยชอบจากละมุนภัณฑ์ ไอที ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด

 • (ค) ในกรณีที่ละมุนภัณฑ์ ไอที จำเป็นต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของตน

 • (ง) ในกรณีที่ละมุนภัณฑ์ ไอที พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ

 • (จ) ในกรณีที่ละมุนภัณฑ์ ไอที เห็นว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาที่เข้าทำกับผู้ใช้บริการ

ประเทศปลายทางอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ และละมุนภัณฑ์ ไอที จะร้องขอให้ผู้รับข้อมูลใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกำหนด

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • (ก) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร้องขอให้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาอย่างไรโดยไม่ได้รับความยินยอม

 • (ข) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไปจากละมุนภัณฑ์ ไอที นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้ละมุนภัณฑ์ ไอที โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

 • (ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • (ง) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้

 • (จ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • (ฉ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • (ช) สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว

 • (ซ) สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ละมุนภัณฑ์ ไอที ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงข้อความดังกล่าว ละมุนภัณฑ์ ไอที ขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราก่อนเพื่อหาข้อยุติให้กับประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ละมุนภัณฑ์ ไอที อาจขอให้ท่านแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนบริษัทเป็นข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ เว้นแต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ละมุนภัณฑ์ ไอที จะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะใช้ความพยายามที่จะตอบกลับคำขอของท่านเมื่อใดก็ตามที่ทำได้ แต่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ละมุนภัณฑ์ ไอที ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรจากท่านในการดำเนินการดังกล่าว

คุกกี้และไฟล์บันทึกข้อมูล

ละมุนภัณฑ์ ไอที เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

 

ในปัจจุบัน ละมุนภัณฑ์ ไอที ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้บนเว็บไซต์

3.png

ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด

 

โดยทั่วไปแล้ว ละมุนภัณฑ์ ไอที ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บริการและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของละมุนภัณฑ์ ไอที วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ละมุนภัณฑ์ ไอทีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และเก็บรักษาต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีหลังจากนั้น เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออนุญาต

การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ละมุนภัณฑ์ ไอที สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามที่ละมุนภัณฑ์ ไอที เห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากละมุนภัณฑ์ ไอที ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ละมุนภัณฑ์ ไอที จะบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลซึ่งท่านได้เคยให้เราไว้หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ละมุนภัณฑ์ ไอทีเห็นว่าเหมาะสม เพื่อท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยละมุนภัณฑ์ ไอที การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่ละมุนภัณฑ์ ไอที ได้บอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่ละมุนภัณฑ์ ไอที พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ ละมุนภัณฑ์ ไอที จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

การติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ helpdesk@jeracloud.com หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด

245/68 ซอยรามคำแหง 122 ถนนรามคำแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

 

หรือท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ support@jeracloud.com

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

bottom of page