top of page
Search
  • Writer's pictureSuphanut Atchanarat

จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจคลินิกความงามในประเทศไทย

ธุรกิจคลินิกความงามถือเป็นคลินิกที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันอย่างมาก การแผ่ขยายของคลินิกความงามเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนสนใจในรูปร่างของตัวเองมากขึ้น ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะเป็น หมอจบใหม่หรือหมอที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนหรือนักธุรกิจ ต่างเริ่มสนใจที่จะเปิดคลินิกความงามของตัวเอง


ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังเติบโต จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจเพื่อรับมือกับ โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในอนาคต และวิธีที่เรานำเสนอในวันนี้คือ SWOT ซึ่งเป็นกรอบวิธีวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อวางแผนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับใช้ให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จอีกด้วย เรามาดูกันว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจคลินิกความงามในประเทศไทยมีอะไรกันบ้าง


จุดแข็ง / ความสามารถในการแข่งขัน


สำหรับคลินิกความงาม/ศัลยกรรมไทยนั้นมีจุดแข็งสำคัญ คือ คุณภาพของบุคลากรและการตลาด โดยบุคลากรไทยมีระบบการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยในคลินิกขนาดเล็กส่วนมากจะมีแพทย์ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของกิจการ และมักมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนที่จะมาเปิดให้บริการด้วยตนเอง อาจจะเคยรับเวรอยู่ที่คลินิกอื่น มีการพัฒนาฝีมือของบุลากรอย่างต่อเนื่อง หรือเคยเข้ารับการอบรมคอร์สสำหรับคลินิกความงามโดยเฉพาะมาก่อน

สำหรับในด้านการตลาดนั้น ค่าบริการของผู้ให้บริการในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมและต่ำกว่าในหลายประเทศ เนื่องจากค่าครองชีพในประเทศไทยค่อนข้างต่ำ และเป็นการตั้งราคาที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบลูกค้าจนเกินไป โดยจุดแข็งที่สำคัญของการตลาดคลินิกความงามคือการที่มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย นอกจากการตลาดออนไลน์ที่ทุกคลินิกสามารถทำได้แล้ว คลินิกความงามที่ให้บริการแบบครบวงจร สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมทั้งตลาดในและต่างประเทศ เช่น การขยายสาขาการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ การออกบูทตามห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงการร่วมมือกับบริษัททัวร์เพื่อความงามในต่างประเทศสำหรับรับลูกค้าต่างชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Medical Tourism เป็นต้น


จุดอ่อน


คลินิกความงามไทยมีจุดอ่อนสำคัญ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยขาดแคลนบุคลากรนั้น เนื่องจากปริมาณการจบของศัลยแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมไม่เกิน 300 รายเท่านั้น รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหรือศัลยศาสตร์หลายท่านออกมาเปิดคลินิกของตัวเอง ส่งผลกระทบต่อคลินิกความงามที่ต้องการบุคลากรจำนวนมาก โดยเฉพาะคลินิกขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา ทำให้เจ้าของกิจการหลายๆที่จำเป็นที่จะต้องใช้แพทย์จบใหม่หรือแพทย์ทั่วไปที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการแทน ซึ่งอาจมีผลงานที่ไม่ได้ดีเทียบเท่ากับแพทย์เฉพาะทางนั่นเอง รวมไปถึงยังทำให้บริการมีความหลากหลายน้อยลงเนื่องจากจำเป็นต้องตัดบริการที่ต้องให้ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผิวหนังเป็นคนทำ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดกับลูกค้า และรักษาชื่อเสียงของคลินิกอีกด้วย

สำหรับในด้านการบริหารจัดการนั้น กิจการคลินิกความงามขนาดเล็กส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคลินิกห้องแถวขนาดเล็ก มีบุคลากรในคลินิก 3-5 คน บางแห่งไม่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการเท่าที่ควร โดยเฉพาะมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร ใช้โปรแกรมที่มีความล้าสมัย หรือใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูลการรักษาและการนัดหมาย เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่สนใจในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดการทุจริตภายในคลินิก ไม่ว่าจะเป็นการโกงเงิน ขโมยยาจากห้องเก็บยา หรือทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานเช่น การตัดคอร์สลูกค้าผิด นับสต๊อกผิด คิดเงินผิด เอกสารสูญหาย ทำให้เจ้าของธุรกิจสูญเงินมหาศาล และด้วยการเก็บข้อมูลที่ล้าสมัยทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลจากการให้บริการมาทำการตลาดได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ทำโปรโมชันออกมาไม่ตรงความต้องการลูกค้า หรือทำการตลาดได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นอีกด้วย


โอกาส


ความต้องการทำศัลยกรรมของลูกค้าชาวไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการทำศัลยกรรมได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมไทยโดยถูกมองว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลและเป็นการทำเพื่อเสริมความงามและเสริมบุคลิกภาพประกอบกับดารานักแสดงในปัจจุบันก็นิยมทำศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความสวยมากขึ้น รวมไปถึงการลดเพดานอายุของผู้ที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศได้โดยอนุญาตให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถแปลงเพศได้โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง จากแต่เดิมที่ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น อีกทั้งเพศทางเลือกได้รับการยอมรับมากขึ้นในวงกว้าง ทำให้ผู้คนกล้าที่จะเปิดเผยและกล้าที่จะออกมาใช้บริการกันมากขึ้น

นอกจากเรื่องความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นแล้วภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศในด้านการให้บริการศัลยกรรมของประเทศไทยนั้น ถูกพูดถึงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์และค่าบริการที่ต่ำกว่าในหลายๆประเทศทำให้ลูกค้าในต่างประเทศเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ความสนใจกับความงามในประเทศไทย ด้วยอิทธิพลของดารานักแสดง มีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศเพื่อใช้บริการคลินิกความงามและทำศัลยกรรมมากขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจคลินิกความงามเริ่มทยอยขยายสาขาไปยังชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะอีกด้วย


อุปสรรค


อุปสรรคหลักๆของธุรกิจคลินิกความงามคือการแข่งขันและความเข้มงวดในการโฆษณา ธุรกิจศัลยกรรมจำเป็นที่จะต้องสร้างสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเร็วที่สุด แต่สื่อที่สร้างออกมานั้นมีข้อจำกัดต่างๆมากมาย เช่น การห้ามโอ้อวดว่าดีกว่าที่อื่น หรือการใช้ภาพที่สร้างความหวาดกลัว หรือส่อไปทางลามกอนาจาร (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [15คำห้ามแพทย์โม้โฆษณา (komchadluek.net) เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นธุรกิจแบบ Red Ocean ที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติโดย ในประเทศนั้น มีผู้ให้บริการที่เกิดขึ้นจำนวนมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งที่อยู่ในรูปแบบคลินิกความงามและแผนกศัลยกรรมความงามในโรงพยาบาล ทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านราคาและคุณภาพการบริการ สำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกงและอินเดีย เป็นต้น โดยภาครัฐแต่ละประเทศได้พยายามหากลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าเพื่อให้เข้ามาใช้บริการมากที่สุดอีกด้วย

หากคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการสิ่งที่มาเปลี่ยนจุดอ่อนเรื่องการบริหารจัดการของธุรกิจคลินิกความงามให้กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้ธุรกิจของคุณมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำระบบ Jera Cloud ที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ป้องกันการทุจริตของพนักงาน คำนวณค่า DF และค่าเข้าเคสของพนักงาน ป้องกันความผิดพลาดในการทำประวัติของพนักงานด้วยการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบการรับเข้าจ่ายออกของสินค้าในสต๊อก และยังสามารถนำข้อมูลจากการให้บริการมาใช้ในเชิงการตลาดได้อีกด้วย หากสนใจสามารถติดต่อขอดู Demo ได้ที่ LINE @jeracloud หรือ โทร 082-198-8938 ได้เลยครับ


 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหาดีๆ จาก เว็บไซต์ต่างๆ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

57 views0 comments

Comentarios


bottom of page